Wie zijn wij?
Consulting with a passionate focus for delivering profitable growth solutions

Mercure Ventures BV is een onafhankelijke organisatie gericht op management consultancy en project realisatie management. De organisatie is ontstaan door het samenbrengen van een netwerk van professionals en specialisten met bewezen advies en management expertise op senior niveau. Mercure Ventures heeft zich tot doel gesteld om bij haar clienten struktureel een winstgevende groei te helpen realiseren.

Onze kernwaarden

Onze expertise is opgebouwd via uitgebreide ervaring op het gebied van het ondersteunen van organisaties bij het realiseren van hun groeidoelstellingen (zowel autonoom als via acquisities).

Mercure Ventures omschrijft derhalve haar kernwaarden puntsgewijs als volgt:
via onafhankelijke advisering, interim management en projectrealisatie management,
met een (grensoverschrijdend) netwerk van ervaren professionals,
gericht op noodzakelijke bedrijfsturnarounds en recovery projecten,
met “hands-on” management van grootschalige veranderprogramma’s,
een eigen en unieke invulling van ons 3V-concepts,
(visie, vindingrijkheid en vasthoudendheid),
een met de client gedeelde project risico-aanpak die ons onderscheid en waarbij wij ons vooraf committeren aan de gestelde doelstellingen.

Via haar netwerk steunt Mercure Ventures op een uitgebreide nationale alsmede internationale ervaring. Mercure Ventures is onderdeel van AG-Trust, die als investeringsmaatschappij in voorkomende gevallen participeert in investeringstrajecten waar Mercure Ventures bij betrokken is.

Wat is onze propositie?

Mercure Ventures biedt een “business” propositie die gericht is op, het aanbieden van consultancy en project-management dienstverlening bij (middel)grote ondernemingen op het snijvlak tussen strategisch en operationeel niveau. Het uitgangspunt voor de dienstverlening richting onze clienten is steeds om transparant en resultaatgericht via waardevergrotende commerciele strategieen (ontwerp en uitvoering) alsmede via procesverbeteringen, de financiele bedrijfsresultaten van onze clienten te optimaliseren en verder uit te bouwen. Daarbij wordt indien gewenst als afgeleide ook ervaring toepast op het gebied van organisatie-ontwerp en –ontwikkeling teneinde de beoogde doelstellingen te realiseren.

Als methodologie wordt hiervoor project realisatie management© toegepast, die is ontwikkeld op basisvan specifiek opgedane kennis en ervaring in grootschalige en complexe projecten in een internationale setting. Deze unieke methodologie is mede gebaseerd op de “value optimisation planning approach®”, waarin software ondersteunde analyses kunnen worden toegepast.

Ons team van specialisten bestaat uit ervaren professionals met een ruime (inter)nationale ervaring opgedaan zowel op raad van bestuur niveau als op senior management niveau. Onze professionals zijn zowel werkzaam geweest in consulting organisaties als in diverse lijn-management functies in het bedrijfsleven.

Waar richten wij ons op?

Onze expertise omvat zowel het totstandbrengen van winstgevende omzetgroei bij onze clienten alsmede het verbeteren van de winstgevendheid via het substantieel verhogen van de bedrijfsefficiency. Hierdoor zijn wij met onze specifieke expertise veelal betrokken bij het uitvoeren van turn-around en corporate recovery projecten.

Ook zijn wij vaak betrokken bij overnames en buy-outs van middelgrote organisaties zowel autonoom als in partnership met de overnemende/ verkopende partij of met een private equity investeringsmaatschappij. Daarnaast zijn onze clienten tevens (middel)grote organisaties in de dienstverlenende industrie, die behoefte hebben aan een projectmatige begeleiding van het realiseren van hun beoogde omzetgroet c.q. hun efficiency-doelstellingen.

In onze projectrealisatie magement aanpak wordt gericht en transparant gebruik gemaakt van onze uitgebreide functionele kennis en vaardigheden met betrekking tot commerciele, financiele, IT en operationele bedrijfsprocessen.

Hoe werken wij?

In tegenstelling tot veel advies- en projectmanagement organisaties , die veelal uitsluitend op basis van uren x tarief werken, werken wij vaak in nauwe samenspraak met onze clienten samen op basis van een “gedeelde projectrisico aanpak” waarbij wij ons committeren aan het van te voren afgesproken eindresultaat. Afhankelijk van de aard van het project kan dit varieren van een resultaatsafhankelijke bonusfee tot aan het actief participeren in (een deel van) de organisatie c.q. het project.

Kenmerkend voor onze aanpak is het 3V-concept, waarmee in de uitvoering van onze activiteiten steeds zichtbaar voor de client; onze visie, vindingrijkheid en vasthoudendheid centraal staan.

Ons trackrecord

Onze consultants en projectspecialisten hebben een uitgebreid en succesvol track-record opgebouwd op het gebied van het realiseren van strategische turn-arounds en met programma’s gericht op het verbeteren van de winstgevendheid en het genereren van strukturele groei.

Vooraf maken wij heldere en duidelijke afspraken met de client over de beoogde resultaten en randvoorwaarden. Vervolgens gaan wij eenduidig en met enthousiasme een commitment aan richting de client, waarbij de ervaring leert dat een succesvolle opdrachtuitvoering specifiek als gevolg van deze aanpak steeds het logische resultaat is.

Neem contact op

Graag worden wij door u in de gelegenheid gesteld om persoonlijk een toelichting te geven op onze gerichte aanpak. Een dergelijke kennismaking is uiteraard geheel vrijblijvend. Het biedt een goed uitgangspunt voor beide partijen om vast te stellen op welk gebied de inzet van onze dienstverlening succesvol kan bijdragen aan het realiseren van uw organisatie-doelstellingen.

Wilt u in contact komen met ons, belt of mailt u ons dan op +31 (0)35 5312359 / info@mercureventures.com.

Uw contactpersoon is: de heer Edwin A. van der Stam.